Ì. Ó. ¸•šÙÂÍÓ. ÙÂÌ·ÙȜÂÛÎ·Ò ’È’ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒ.

—‘¹Œ³Š À¡÷Ÿ¦«¦ Œ‰Õ¡ŒŠÞ‰²À¦«¦ ³¡ŽŸ‰Ã¡ ­¹¬ÃŠÀ¡ˆŠŠ ­³Š×¦Ÿ‹Œ²‹ × »³¦‘¦Ã¦«ŠÞ‰²À¦Õ ­¦³‹ŸÀ‰. ²Ê Ÿ¡‘‘¡‹ ³¡¬¦Œ¡ ­‰Þ¡Œ¡Ã¡²ÿ ‘‰²À¦ÃÿÀ¦ ³¡Ž, Ž×‰ŽŸ¦ÞÀ¦  (*) ¦¬¦Ž‘¡Þ‰‘¦ ²¡Õ¦‰ ­¦Ã‘¦‰ ‰‰ ŠŽŸ¡‘Š‰. Ó¡Ž×¡‘Š‰ À‘Š«Š, × À¦Œ¦³¦  ­‰³‰­‰Þ¡Œ¡‘¡ ³¡¬¦Œ¡, Ÿ¡‰Œ²‹ × ²À¦¬À¡» × À¦‘ˆ‰ ¬Š¬ÃŠ¦«³¡ŠÞ‰²À¦  ²²ÃÀŠ.

œ¡²Œÿ 2. ÚÂÏÈÁÈÒ È ÊÈÏÔÛÔÊÈÒ

 • ιÃÿŒ¹³¡ Š ³‰ÃŠ«Š‹
 • ډÊ«Š‹
 • ʊ沦Š‹
 • ʊ沦²À¡‹ ­³¦Ž¡ Š в²‰Š²ŒŠÀ¡
 • Ô ²‰¬‰ Š ²×¦‰  ³¡¬¦Œ‰

  Ξϯٞڷ È ÚÂÏÈÁÈÒ

  ȲÀ¹²²Œ×¦ ¡×¡‘«¡³Ÿ¡ Š ³‰ÃŠ«Š¦Ž‘¦‰ ²¦Ž‘¡‘Š‰. // Ӧ׍  Պ³, 1989, #12, ². 222-235.

  •‰³‰×¦Ÿ:
  "Avant-Garde Art and Religious Consciousness," in Vanishing Points: Spirituality and the Avant-Garde, a special issue of Five Fingers Review. San Francisco, 1991, No. 10, 165-180.

  “¡ŸŠÀ Š Œ¡ÃÕ¹ŸŠ²Œ (²³¡×‘ŠŒ‰Ãÿ‘  ¦­Œ ¦ •¡²Œ‰³‘¡À‰ Š Ì¡‘Ÿ‰Ãÿ¤Œ¡Õ‰). // ی³‰Ã‰ˆ (•¡³Š÷-Óÿ¿-ͦ³À-̦²Àס), 65. 1991, #.1, ². 242 - 257.

  *“¡ŸŠÀ Š Œ¡ÃÕ¹ŸŠ²Œ (²³¡×‘ŠŒ‰Ãÿ‘  ¦­Œ ¦ •¡²Œ‰³‘¡À‰ Š Ì¡‘Ÿ‰Ãÿ¤Œ¡Õ‰). // 22 (̦²Àס-ȉ³¹²¡ÃŠÕ), 1991, #77, Š¿‘ÿ- Š¿Ãÿ, ². 186-209. /*—‰³¡ Š ¦¬³¡Ž/

  —‰³¡ Š ¦¬³¡Ž. ډÊ«Š¦Ž‘¦‰ ¬‰²²¦Ž‘¡Œ‰Ãÿ‘¦‰ × ³¹²²À¦  À¹ÃÿŒ¹³‰ ËË ×‰À¡. Tenafly (New Jersy): Hermitage, 1994, 269 ²².

  •‰³‰×¦Ÿ ‘¡ ²‰³¬²ÀŠ :
  —‰³¡ Š ÊÀ. ډÊ«Š¦Ž‘¦ ‘‰²×‰²‘¦ ¹ ³¹²À¦  À¹ÃŒ¹³Š ËË ×‰À¡, ­³‰×‰Ã¡ Ú¡ŸÕŠÃ¡ ̉ޡ‘Š‘. Ӧ׊ Û¡Ÿ, Ì¡ŒŠˆ¡ Û³­²À¡, 1998, 358 ²².

  •¹Œÿ ¡‘«‰Ãÿ²À¦  ­Ã¦ŒŠ// ™×‰ŽŸ¡ (ە¬), #4, 1997, ². 219-222.


  ÚÂÏÈÁÈÒ

  ی¡³¦¦¬³‹ŸÞ‰²ÀŠ  Ÿ‘‰×‘ŠÀ. // ۊÕצÃ, # 21. •¡³Š÷, Ï¡ ’Š¬ÃŠ¦ŒÞ‰‹¹‰ Ûá׉ Ÿ‰ •¡³Š², 1989, Š¿Ãÿ, ². 99-156. - ’‰Ž ­¦Ÿ­Š²Š.

  ¸À¦Ã¦«Š‹ Ÿ¹»¡. // Û ÕŠŒ³¦­¦ÃŠŒ¦Õ ·‘Œ¦‘Š‰Õ Û¹³¦÷²ÀŠÕ ¬‰²‰Ÿ¹‰Œ ̊»¡ŠÃ ¸­¤Œ‰ ‘. "œ‰Ã¦×‰À Š ÐÀ¦Ã¦«Š‹", Ì., "™‘¡‘Š‰, 1990.

  "̍ Ÿ¦Ã÷‘ ‘‰²ŒŠ × ÕŠ³ ׉³¹ - ‘‰ Œ¦ÃÿÀ¦ × ’¦«¡, ‘¦ × Þ‰Ã¦×‰À¡..." Û ÕŠŒ³¦­¦ÃŠŒ¦Õ ·‘Œ¦‘Š‰Õ Û¹³¦÷²ÀŠÕ ¬‰²‰Ÿ¹‰Œ ̊»¡ŠÃ ¸­¤Œ‰ ‘. // ϊŒ‰³¡Œ¹³‘¦‰ ¦¬¦Ž³‰‘Š‰, 1991, #2, ².67-70.

  *"̍ Ÿ¦Ã÷‘ ‘‰²ŒŠ × ÕŠ³ ׉³¹ - ‘‰ Œ¦ÃÿÀ¦ × ’¦«¡, ‘¦ × Þ‰Ã¦×‰À¡..." ’‰²‰Ÿ¡ Ì. ¸­¤Œ‰ ‘¡ ² ̊Œ³¦­¦ÃŠŒ¦Õ ·‘Œ¦‘Š‰Õ Û¹³¦÷²ÀŠÕ.// ̊Œ³¦­¦ÃŠŒ ·‘Œ¦‘Š  Û¹³¦÷²ÀŠ . Ô ×²Œ³‰Þ‰. Û¡‘ÀŒ-•‰Œ‰³¬¹³«, Û¡ŒŠ²þ, 1994, ². 79-93.

  •¹Œÿ × ­¹²Œ‘‰. // ӉŽ¡×Š²ŠÕ¡‹ «¡Ž‰Œ¡, 1991, 9 ¦ÀŒ‹¬³‹, 8.

  "Apocalypse Now?" Frontier. Religion East & West (Keston Research), Oxford (UK) July-August 1991, 12-14.

  Ӧצ‰ ²‰ÀŒ¡‘Œ²Œ×¦: ŒŠ­ ³‰ÃŠ«Š¦Ž‘¦-ŠÃ¦²¦²ÀŠ» ¹Õ¦‘¡²Œ³¦‰‘Š  × Ú¦²²ŠŠ. 1970-1980-‰ «¦Ÿ. // Holyoke (Massachusetts): New England Publishing Co., 1993, 179 ²².

  Ӧצ‰ ²‰ÀŒ¡‘Œ²Œ×¦: ŒŠ­ ³‰ÃŠ«Š¦Ž‘¦-ŠÃ¦²¦²ÀŠ» ¹Õ¦‘¡²Œ³¦‰‘Š  × Ú¦²²ŠŠ. 1970-1980-‰ «¦Ÿ. // ̦²Àס, Ï¡¬Š³Š‘Œ, 1994, 181 ²².

  •‰³‰×¦Ÿ:
  "Fugitive Russian Sects: A Handbook for Beginners," transl. by Eve Adler, New England Review (Middlebury Series, VT), vol.18, No.2, Spring 1997, 70-100.

  •¦­-³‰ÃŠ«Š‹. // ӉŽ¡×Š²ŠÕ¡‹ «¡Ž‰Œ¡, 1993, 28 ‹‘ס³‹ ².8. /Ó¡ «³¡‘Šˆ¡» À¹ÃÿŒ¹³/

  Ú¦Ž¡ ̊³¡ Š “¡³²Œ×¦ ·‘ŒŠ»³Š²Œ¡: ¦ ­¡³¡Ÿ¦À²¡» ³¹²²À¦  в»¡Œ¦Ã¦«ŠŠ. // Φ‘ŒŠ‘‰‘Œ (̦Àס-•¡³Š÷), #.79, 1994 (1), ². 283- 332. /—‰³¡ Š ¦¬³¡Ž/

  •¦²Œ-¡Œ‰ŠŽÕ, ŠÃŠ ’‰Ÿ‘¡‹ ³‰ÃŠ«Š‹. // Ûæצ, # 17-18, Óÿ¿-ͦ³À, 1995, ². 105-111.

  *•¦²Œ-¡Œ‰ŠŽÕ, ŠÃŠ ’‰Ÿ‘¡‹ ³‰ÃŠ«Š‹. // ÔÀŒ‹¬³ÿ, #9, 1996, ².158-165.

  "Materialism, Sophiology, and the Soul of Russia: Daniel Andreev and Russian Feminine Mysticism." Urania (Moscow), No.4, 1993, pp. 19-22; No.5, 1994, 21-25.

  *"Daniil Andreev and the Mysticism of Femininity," The Occult in Russian and Soviet Culture, ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Ithaca and London: Cornell University Press, 1997, 325-355.


  ÊÈÏÔÛÔÊÈÒ

  žÞ‰‘Š‰ ÒÀ¦×¡ ·¬³¡Õ¦×¡ × ŠŽÃ¦÷‰‘ŠŠ ‰«¦ ¹Þ‰‘ŠÀ¦× // ÏÔÁÔÛ. ω‘Š‘«³¡Ÿ²ÀŠ‰ Չ÷Ÿ¹‘¡³¦Ÿ‘‰ ތ‰‘Š‹ ­¦ ŠÃ¦²¦ŠŠ À¹ÃÿŒ¹³. ΑŠ«¡ 1. Ú¡Ž¹Õ. ”¹»¦×‘¦²Œÿ. Ù³¡ŸŠˆŠŠ. ω‘Š‘«³¡Ÿ ŠŽŸ. ÏÁž, 1991, ². 211 - 254.

  "A Philosophical Renaissance in Contemporary Russia," The Eurasian Report. Washington: The Center for American-Eurasian Studies and Relations. 1992, Vol. 2, No. 2, 15-18.

  The Russian Philosophy of National Spirit: Conservatism and Traditionalism [book format] Washington, D.C.: National Council for Soviet and East European Research, 1994, 23 pp.

  The Significance of Russian Philosophy [book format], Washington, D.C.: National Council for Soviet and East European Research, 1994, 10 pp.

  "Symposion and Russian Filosofia," in Symposion. A Journal of Russian Thought, Los Angeles: Charles Schlacks, Jr., Publisher, University of Southern California, vol. 1, 1996, 3-7.

  "The Phoenix of Philosophy: on the Meaning and Significance of Contemporary Russian Thought," in Symposion. A Journal of Russian Thought, Los Angeles: Chales Schlacks, Jr., Publisher, University of Southern California, vol. 1, 1996, pp. 35-74.

  Û¡Õ¦¦ÞŠð‰‘Š‰. ÁŠ­¦Œ‰Ž¡ ¦ ­³¦Š²»¦÷Ÿ‰‘ŠŠ À¹ÃÿŒ¹³// —¦­³¦² ŠÃ¦²¦ŠŠ, 1997, #5, ²². 72-79.

  " " Ó¡¬³¦²ÀŠ À ÐÀ¦Ã¦«ŠŠ Œ‰À²Œ¡// ΦÕՉ‘Œ¡³ŠŠ. ̦²Àס-ی.-•‰Œ‰³¬¹³«, # 13, 1997, ²². 3-41.

  ۊ‘‹×²ÀŠ  À¡À Ս²ÃŠŒ‰Ãÿ // ™×‰ŽŸ¡, #2, 1998, ².151-171.

  "•Š³" Š ³¹²²À¡‹ ŠÃ¦²¦Š‹.// —¦­³¦² ŠÃ¦²¦ŠŠ, 1998, #2,


  ÊÈÏÔÛÔÊÛÎ·Ò •Úԙ· È ¸ÛÛÂÈÛÙÈη

  Ԍ‘¦¤‰‘Š‰ މæ׉À¡ À ‘¡²‰À¦Õ¦Õ¹. // œ‰Ã¦×‰À Š ­³Š³¦Ÿ¡, Ì., ™‘¡‘Š‰, 1989, #11, ². 92-93.

  Ú¡ŽÕ¤‰‘ŠŠ‹ Èס‘¡ ۦæ×ÿ‰×¡ ¦¬ ¸³¦²‰. // œ‰Ã¦×‰À. Ì., Ó¡¹À¡, 1991, #1, ².195-212.

  •‰³‰×¦Ÿ:
  "Ivan Soloviev's Reflections on Eros," in Genders, 22, a special issue Postcommunism and the Body Politics, ed. by Ellen Berry, New York and London: New York University Press, 1995, 252-264.

  Tagebuch fur Olga. Chronik einer Vaterschaft. Aus dem Russischen von Otto Markus. Munich: Roitman Verlag, 1990, 256 pp.

  Ԍˆ¦×²Œ×¦. Ú¦Õ¡‘-в²‰. // Tenafly (New Jers‰y, USA), Hermitage Publishers, 1992, 160 ²².

  Ù³Š в²‰ (Ӊ¬¦ × ¡ÃÕ¡Ž¡». Ô ³ŠŒ¹¡Ã¡». ·­¦À¡ÃŠ­²Š² × ³¹²²À¦  ʌ‰³¡Œ¹³‰). // ی³‰Ã‰ˆ (Óÿ¿-ͦ³À-•¡³Š÷-̦²Àס), 1991, #3, ². 242-253. /’¦« Ÿ‰Œ¡Ã‰ /

  Ô Õ¡Œ‰³ŠŠ Š Õ¡Œ‰³Š‘²Œ×‰. // ی³‰Ã‰ˆ, 1992, #. 1 (68), ². 232 - 244./ ’¦« Ÿ‰Œ¡Ã‰ /

  ь¡Ã¦«Š. // ”¡³. ιÃÿŒ¹³¡ Ú¦²²ŠŠ. 1992, #. 1, ². 68-71.

  La Russie est un reve, trans. Christine Zeytounian-Beloüs, Lettres Russes (Paris), No.14, 1994, 43-45.


  Ô ÛÂ’Â È Û—ÔÂÍ Ú·’ÔÙÂ

  Ô ²‰¬‹ Š ²×‰³²Œ‘ŠÀ¡». ̦柍‰ À³ŠŒŠÀŠ ¦Œ×‰Þ¡¿Œ ‘¡ ¡‘À‰Œ¹ "ϊŒ‰³¡Œ¹³‘¦«¦ ¦¬¦Ž³‰‘Š‹" // ϊŒ‰³¡Œ¹³‘¦‰ ¦¬¦Ž³‰‘Š‰, 1976, #12, ². 71-72.

  Ùצ³Þ‰²ÀŠ‰ ­³¦¬Ã‰Õ Œ×¦³Þ‰²À¦  զ柉÷Š. γ¹«Ã  ²Œ¦Ã "”È ÛÛÛÚ" // ”‰À¦³¡ŒŠ×‘¦‰ Š²À¹²²Œ×¦, 1977, #7, ². 5-7.

  ʦ³¹Õ Œ×¦³Þ‰²À¦  զ柉÷Š ̦²À׍ (³¡ŽÕ¤Ã‰‘Š‹ ¹Þ¡²Œ‘ŠÀ¦×). //̦²À¦×²ÀŠ  ʌ‰³¡Œ¦³, 1986, 26 Ÿ‰À¡¬³‹, ².3.

  •³¡×¦ ¬Œÿ Ÿ³¹«ŠÕ. //ϊŒ‰³¡Œ¹³‘¦‰ ¦¬¦Ž³‰‘Š‰, 1989, #8, 77-78.

  Û­¡²¡×¡‘ ‰ À¹ÃŒ¹³‰ (¬‰²‰Ÿ¡ ² ™. •¡¹‘À¦×ŠÞ‰Õ), •¦²ŒÕ¦Ÿ‰³‘¡ ·¹³¡, ²­‰ˆŠ¡Ãÿ‘  ׍­¹²À ÷¹³‘¡Ã¡ ”‰Ã¦, ’‰Ã«³¡Ÿ, Ì¡ -È¿Ãÿ 1990, ². 4-25.

  Ellen E.Berry, Kent Johnson, Anesa Miller-Pogacar, "Postcommunist Postmodernism --- An Interview with Mikhail Epstein (1990)," Common Knowledge, Oxford University Press, 1993, Vol. 2, No.3, 103-118.

  —¦ŽÕ¦÷‘‰ Պ³ ¸­¤Œ‰ ‘¡. // ’‰²‰Ÿ¡ ² ȳ¦  —³¹¬‰Ãÿ-Á¦Ã¹¬ÀŠ‘¦ , ·Ã‰À²¡‘Ÿ³¦Õ Á¦ÃÿŸ¤Œ‰ ‘¦Õ, ̊»¡ŠÃ¦Õ Á³¦¬Õ¡‘¦Õ, Ž¡­Š²¡‘¡ ·.Á¦ÃÿŸ¤Œ‰ ‘¦Õ. ™‰³À¡Ã¦, #129, ىÃÿ ·×Š×, ¦ÀŒ‹¬³ÿ 1995, ². 18-24.

  (Ú¹À¦­Š²ÿ)//™‘¡Õ‹, #10, 1996, ². 236-237.


  —Š³Œ¹¡Ãÿ‘¡‹ ¬Š¬ÃŠ¦Œ‰À¡. ь¡Ã¦«

  žÀ¡Ž¡Œ‰Ãÿ ³¹²²ÀŠ» ²Œ³¡‘Šˆ


  œŠ²Ã¦ ­¦²‰ð‰‘Š  ² 20 Õ¡³Œ¡ 1998